Seluxits stigende indflydelse er for nylig blevet udvidet gennem officielt medlemskab i Dansk Erhverv.

Seluxit cementerer dermed et langvarigt forhold til organisationen, som tæller mange af de vigtigste virksomheder i Danmark. Udover at udvide politisk indflydelse, hvor Dansk Erhverv fremmer sine medlemmers interesser, står Seluxit til at få adgang til en række relevante ressourcer.

Seluxit glæder sig til at engagere sig i Dansk Erhverv med vores perspektiv på fremtiden af erhvervsliv i Danmark.

seluxit dansk erhverv brian mikkelsen

Seluxit’s growing influence has been recently expanded through official member of the Danish Chamber of Commerce.

Seluxit thereby solidifies a long-standing relationship to the organization, which includes many of the most important companies in Denmark. In addition to gaining political influence, where the Chamber of Commerce promotes their members’ interests, Seluxit also gains access to a wealth of relevant resources.

Seluxit looks forward to engaging the organization with our perspective on the future of business in Denmark.

seluxit dansk erhverv brian mikkelsen

Seluxit er lige blevet godkendt som medlem af ETSI.

ETSI er standardorganisationen bag 5G, LTE og en række andre telekommunikationsstandarder.

I Seluxit er vi eksperter i trådløs kommunikation og har specificeret adskillige trådløse kommunikationsprotokoller. Derfor er vi i den sikre på at kunne komme med betydelige bidrag, idet at standardiseringsprocessen kræver input fra firmaer, der bruger teknologier i feltet.seluxit etsi member

Seluxit has just been approved as an ETSI member.

ETSI is the standardization organization behind 5G, LTE and a host of other telecommunications standards.

At Seluxit, we are experts in wireless communication and have specified several wireless communication protocols. That’s why we’re confident that we can make significant contributions, as the process of standardization requires input from companies that use technologies in the field.seluxit etsi member

Seluxit har fornøjelsen af at byde velkommen til jyske IKT forretningsledere som vært for det kvartårlige netværksmøde for IT-Branchen.

Netværk Jylland mødet foregår d. 28 august. Formålet med mødet er at præsentere igangværende projekter for at inspirere netværksmedlemmerne med henblik på at løfte udviklingen i IKT branchen. Omkring 30 IKT forretnings-ledere er allerede tilmeldt arrangementet.it branchen seluxit jylland

Seluxit is happy to welcome ICT business leaders from northern Denmark as it hosts the quarterly ICT Industry Association Network meeting.

The network meeting, to be held on the 28 of August, has the purpose of engaging network members in ongoing work being performed to positively influence developments in the ICT branch. About 30 ICT business leaders will be present.it branchen seluxit jylland

Semtechs LoRa® apparater er blevet integreret i effektive smart-meter løsninger, udviklet af Seluxit.

I en fælles pressemeddelelse fra 9. august 2019 har Semtech og Seluxit annonceret det frugtbare samarbejde om MeDa smart-meter løsningen. Pressemeddelelsen kan findes her: Semtech Press Releases.

Meddelelsen fremhæver alsidigheden i LoRa-teknologien i Seluxits løsning, som tillader slutbrugeren at få indsigt i mønstrene i sit energiforbrug. Det kan betyde reduktion af energispild og økonomisk besparelse for slutbrugeren.semtech screenshot

Semtech’s LoRa® devices have been integrated in efficient smart-metering solutions developed by Seluxit.

In a joint press release from 9 of August, 2019, Seluxit and Semtech announced the fruitful collaboration on the MeDa smart-metering solution. The press release can be seen here: Semtech Press Releases.

The announcement highlights the virtues and versatility of LoRa technology for Seluxit’s solution which allows end-users to get insight into their energy consumption patterns, ultimately reducing energy waste and saving them money.semtech screenshot

Seluxit continues its growth plans with another order for delivery of IoT technology to a Smart Meter manufacturer in Germany.

Seluxit collaborates with several large Smart Meter manufacturers in Germany. One of these manufacturers has just placed another order. The size of this order is approx. DKK 3 million, which is expected to be delivered in autumn 2019.

Company Announcement no. 10

We would like to encourage our investors to contribute to Seluxits continued growth by spreading the message to friends and business contacts, that could have a need to integrate IoT in their products or business. Several investors have already given us potential contacts, with whom we are in dialogue.

That’s why we’ve made a tips form on our website as well as produced an A4 sheet, which describes the value which seluxit can create for companies through implementing IoT.

Seluxit IoT solutions help companies optimize processes, resources and also creates new revenue streams. Help us spread the message.

seluxit investor tips

Vi opfordrer vores investorer til at bidrage til Seluxits fortsatte vækst ved at sprede kendskabet om Seluxit til venner og forretningsforbindelser, som kunne have et behov for at integrere IoT i deres produkter eller i virksomheder. Flere investorer har allerede givet os potentielle kontakter, som vi er i dialog med.

Vi har derfor lavet en tips formular på vores hjemmeside samt produceret et A4 dokument, der beskriver den værditilvækst, som Seluxit kan skabe for virksomheder ved at implementere IoT.

Seluxit IoT løsninger hjælper virksomheder med at optimere processer, ressourcer og skaber også nye indtægtsmuligheder. Hjælp os med at sprede budskabet.

seluxit investor tips

Seluxit er i denne uge på IoT Week i Århus på en fællesstand med Aarhus Universitets SmartHome projekt.

Vores tema med standen er “du skaber fremtidens smarthome”, og vi bruger lejligheden til at fremvise vores “rapid IoT prototyping” redskaber. Vi bruger disse redskaber selv for at sikre, at vores kunder kommer hurtigt på markedet. Men vores redskaber er også tilgængelige for andre udviklere, som kan bruge dem til at skabe kreative, personlige smarthome løsninger med hardware som Raspberry Pi og Arduino. Udviklerne kan også dele eller sælge deres kreative løsninger til andre, og på den måde kan mindre teknisk kyndige personer også have gavn af disse ideer og løsninger.

Udstillingen er åben for alle, men vi er specielt glade for at modtage mange nysgerrige skolebørn på vores stand. Især vores “Love Potion Maker” er populær.

Læs mere om de kreative demonstrationer som vi viser frem på vores IoT Week showcase side.

Seluxit is in Århus this week for IoT Week in a joint stand with Aahus University’s SmartHome project.

The theme of our stand is “You Will Create the Smarthome of the Future” and we’re using the opportunity to highlight our rapid IoT prototyping tools. We use these tools ourselves to help ensure our customers quick time-to-market. But our tools are also available for developers-at-large to make creative, personalized smarthome solution with hardware like Raspberry Pi’s and Arduinos. Developers can also share or sell their creative solutions to others, and in that way the less technically inclined can benefit from these great ideas and solutions.

The exhibition is open to the general public and we’re particularly delighted to receive curious schoolchildren at our stand, where the “Love Potion Maker” is a particular favorite.

Read more about the creative demos we’re showing on our IoT Week showcase page.

Seluxit er blandt 10 eksklusivt udvalgte firmaer fremhævet i Nordic Rise, et spændende nyt initiativ, som præsenterer børsnoterede vækstvirksomheder.

Nordic Rise er drevet af “invest chick” Sarah Ophelia Møss, i partnerskab med Nasdaq, Nordnet og Spotlight Stock Market. Nordic Rise fungerer som en portal, som hjælper investorer med at holde sig ajourført med de mange spændende tiltag og nyheder i disse hurtigt udviklende virksomheder.

Seluxit is one of the exclusive 10 featured companies by Nordic Rise, an exciting new initiative featuring publicly-traded growth companies.

Nordic Rise has been spearheaded by “invest chick” Sarah Ophelia Møss, in partnership with Nasdaq, Nordnet and Spotlight Stock Market. Nordic Rise serves as a portal to help investors keep themselves informed of exciting developments at these fast-moving companies.

Den 18 June, vil Seluxit Adm. Dir. Daniel Lux give en præsentation til åbning af Teknologisk Instituts DataEnergyLab-IoT.

DataEnergyLab-IoT er en facilitet hvor man kan udføre test og produktudvikling samt udføre kompetenceopbygning i samarbejde med producenter og leverandører af intelligente HVAC installationer til bygninger.

Men hvorfor har vi brug for sådan en test facilitet? Daniels præsentation giver os lidt perspektiv til vigtigheden af IoT test faciliteter som denne, og hvordan testresultater kan være en stor faktor i at fremme forskning ligeledes som i produktudvikling.

On the 18 of June, Seluxit CEO, Daniel Lux, will give a talk at the opening event for the Technological Institute’s DataEnergyLab-IoT.

DataEnergyLab-IoT is a facility for testing, product development and educational activities in collaboration with producers and vendors of intelligent HVAC installations for buildings.

But why do we need such a test facility? Daniel’s talk will give us some perspective to the importance of such IoT test facilities and how test results can be a major factor in furthering research as well as product development.

Fhv. Klima- og energiminister Lykke Friis modererer den Nordisk / Kinesisk konferencen “Smart Energy in a Smart City Context” hvor Seluxit Adm. Dir. Daniel Lux deltager i en paneldebat.

Konferencen, som bliver holdt i Aalborg d. 11 Juni, er lagt sammen med House of Energys årsmøde. House of Energy er Danmarks grønne energiklynge som samler energibranchens aktører.

Emnet for panelet er vigtighed af IKT i energiløsninger, hvor Seluxit har haft en prominent rolle over årene, både gennem samarbejde i private foretagende samt europæisk og national forskningsprojekter.

Former Danish Minister of Climate and Energy, Lykke Friis, will moderate the Nordic / Chinese conference “Smart Energy in a Smart City Context”, where Seluxit CEO, Daniel Lux, will participate in a panel debate.

The conference, to be held in Aalborg the 11 of June, is organized to coincide with House of Energy’s Annual Meeting. House of Energy is the Danish energy cluster for sustainable energy technologies, connecting various actors with an interest in energy.

The topic for the panel is the importance of ICT in energy solutions, where Seluxit has had a prominent role over the years, both through involvement with private business initiatives as well as European and nationally funded research projects.

Seluxit har for nylig deltaget i det første møde i en nystiftet rådgivningskomite vedrørende IoT sikkerhed. Invitationen kom fra en koalition af udvalgte GTS institutter: Alexandra Institute, FORCE Technology og DBI.

Rådgivningskomiteen, en mindre gruppe af repræsentanter fra private virksomheder og industriklynger, fungerer som en referencegruppe for to relaterede projekter, “Styrkelse af dansk IoT-sikkerhed” og “CIDI (Cybersecure IoT in Danish Industry)”. Det førstnævnte projekt adresserer det skiftende landskab af cybersikkerhedsstandardisering. Det sidstnævnt projekt fokusererer på at hjælpe danske virksomheder med at tage en førende position i markedet for sikre smarte produkter.

Som en IoT løsningsleverandør med erfaring i krævende projekter som smartmeter radiomoduler, Seluxits dybdegående ekspertise i cybersecurity gennemsyrer alle vores projekter. Vi har en fælles interesse med rådgivningskomiteen for at bringe en bedre fælles forståelse i dialogen, som fører til mere klarhed i implementering af sikre løsninger, både i Danmark og i udlandet.

Seluxit recently participated in the inaugural meeting of a newly formed IoT security advisory board. The invitation to participate came from the coalition of selected GTS institutes: Alexandra Institute, FORCE Technology and DBI.

The advisory board, a small group of representatives from private companies and branch organizations, serves as a reference group for two related projects, “Strengthening of Danish IoT Security” and “CIDI (Cybersecure IoT in Danish Industry)”. The former project addresses the emerging landscape of cyber-security standardization. The later project focuses on helping Danish companies take a leading position in the market for secure smart products.

As an IoT solutions provider with experience in high-requirement projects such as smart-meter radio modules, Seluxit’s in-depth expertise in cybersecurity permeates each of our projects. We have a common interest with the advisory board to bring a better common understanding to the dialogue, leading to more clarity to the implementation of secure solutions, both in Denmark and beyond.

Seluxit Adm. Dir., Daniel Lux, er blevet valgt ind i bestyrelsen af BrainsBusiness medlemsnetværk. BrainsBusiness er Nordjyllands IKT klynge. Bestyrelsen blev udnævnt til generalforsamling d. 30 April.

Seluxit har været medlem af BrainsBusiness i en årrække, hvor vi har deltaget og præsenteret i adskillige arrangementer, som BrainsBusiness har stået for over årene. Som bestyrelsesmedlem, vil Daniel hjælpe med at sikre, at de kommende tilbud er relevante for både virksomheder og uddannelsesinstitutioner, i Nordjylland.

brainsbusiness seluxit board

Seluxit CEO, Daniel Lux, has been voted onto the Membership Board of BrainsBusiness, the regional ICT cluster. The board was appointed at the annual general meeting the 30 April.

Seluxit has been a BrainsBusiness member for a number of years, participating and presenting in many of the numerous events that BrainsBusiness has organized through the years. As a board member, Daniel will help ensure that the coming offerings are relevant for businesses, as well as educational institutions, in Northern Denmark.

brainsbusiness seluxit board